Проблем деце

Проблем деца је колоквијални израз за понашање деце које одступа од очекиваних и уобичајених норми социјалне заједнице као и узраста.
То су: непослушност, бежање од куће и школе, крађе, малолетничко преступништво и сл.
Заједничко за сва ова понашања је да су уперена против прокламованих обичајних и законских норми.
Најчешћи узроци су недовољна пажња и подршка социјалном и личном развоју, стрес или отпор према родитељима или средини који се доживљавају као неправедни.
У активностима служби социјалне заштите, проблем деца представљају значајан проценат клијената према којима се примењује посебна методологија.
Васпитање je процес планског и систематског усавршавања сензомоторних, интелектуалних, емоционалних, моралних и духовних својстава и способности детета, али и одраслог. Као облик социјализације, васпитање је усмерено на уобличавање понашања у социјално пожељном смеру.
Овај процес може бити индивидуалан и групни.
Према свом предмету, васпитање може бити физичко, интелектуално, морално, естетско или религијско.
Ми смо доживели да је подучавање у Светом Писмо најважнија категорија васпитања.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *