Откривење Светога Јована Богослова, глава 7/14

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 7.
[1]I potom videh cetiri anđela gde stoje na cetiri ugla zemlje, i drže cetiri vetra zemaljska, da ne duše vetar na zemlju, ni na more, ni na ikakvo drvo.
[2]I videh drugog anđela gde se penje od istoka suncanog, koji imaše pecat Boga Živoga; i povika glasom velikim na cetiri anđela kojima beše dano da kvare zemlju i more, govoreći:
[3] Ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapecatim sluge Boga našeg na celima njihovim.
[4] I cuh broj zapecacenih, sto i cetrdeset i cetiri hiljade zapecacenih od svih kolena sinova Izrailjevih;
[5] Od kolena Judinog dvanaest hiljada zapecacenih; od kolena Ruvimovog dvanaest hiljada zapecacenih; od kolena Gadovog dvanaest hiljada zapecacenih;
[6] Od kolena Asirovog dvanaest hiljada zapecacenih; od kolena Neftalimovog dvanaest hiljada zapecacenih; od kolena Manasijinog dvanaest hiljada zapecacenih;
[7] Od kolena Simeunovog dvanaest hiljada zapecacenih; od kolena Levijevog dvanaest hiljada zapecacenih; od kolena Isaharovog dvanaest hiljada zapecacenih;
[8] Od kolena Zavulonovog dvanaest hiljada zapecacenih; od kolena Josifovog dvanaest hiljada zapecacenih; od kolena Venijaminovog dvanaest hiljada zapecacenih.

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 14.
[1] I videh, i gle, Jagnje stajaše na gori sionskoj, i s Njim sto i cetrdeset i cetiri hiljade, koji imahu ime Oca Njegovog napisano na celima svojim.
[2] I cuh glas s neba kao glas voda mnogih, i kao glas groma velikog; i cuh glas gudaca koji guđahu u gusle svoje.
[3] I pevahu kao novu pesmu pred prestolom i pred cetiri životinje i pred starešinama: i niko ne mogaše nauciti pesme, osim onih sto i cetrdeset i cetiri hiljade koji su otkupljeni sa zemlje.
[4] Ovo su koji se ne opoganiše sa ženama, jer su devstvenici, oni idu za Jagnjetom kud god ono pođe. Ovi su kupljeni od ljudi, prvenci Bogu i Jagnjetu.
[5] I u njihovim ustima ne nađe se prevara, jer su bez mane pred prestolom Božijim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *