Импулс

У класичној механици импулс, ( СИ јединица kg m/s ), је производ масе тела и његове брзине . У вези са прецизнијим мерењима импулса, видети део "Модерне дефиниције импулса" на овој страници.

У општем случају импулс неког тела концептуално се може схватити као настојање тог тела да настави кретање у истом правцу и смеру, уколико на њега не делује нека спољашња сила. У складу с тиме, он је природна последица Њутнових закона кретања

Импулс је конзервисана (одржана) величина, што значи да укупан систем било којег изолованог система (који није под утицајем спољашњих сила) не може да се промени.

Концепт импулса је уведен у класичну механику захваљујући већем броју великих мислилаца и експериментатора као што су Галилео Галилеј, Исак Њутн и други.

Када се неко тело креће у било којем референтном систему, оно у том систему има одређени импулс. Важно је уочити да је импулс зависан од референтног система, што значи да исто тело може да има одређени импулс у једном систему референције, а у другом систему неки други импулс који се разликује од првог.

Бројна вредност импулса који неко тело поседује зависи од две физичке величине: масе и брзине покретног тела у одређеном систему референције. У физици се ознака импулса обично записује малим словом p (зацрњено слово зато што је то вектор), где се импулс израчунава по формули:

  
Пошто је брзина неког тела одређена њеним интензитетом правцем и смером, а импулс зависи од брзине, онда и импулс, такође поседује интензитет, правац и смер, као и све друге векторске величине. На пример, ако се лопта за куглање креће од истока ка западу брзином 2 m/s, онда није довољно рећи само да је њен импулс 10 kg m/s, пошто њен импулс није потпуно одређен док му се не опише и правац и смер кретања (“од истока ка западу”)

Знаћи важан је и правац у који те Импулса твог живота упутује, према Богу или од Њега?
Као што сте већ и очекивали од нас, ево један Импулс из Светог Писма:

"Исус им пак опет рече: Ја сам видјело свијету: ко иде за мном не ће ходити по тами, него ће имати видјело живота."
(Јеванђелије по Јовану)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *